Stumpf Zsuzsanna

Vállalkozás neve:  Stumpf Zsuzsanna
Székhely:  3529 Miskolc, Lévay József út 25.
Adószáma:  67693656-1-25
Nyilvántartási szám:  50611564

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos:  
  
 
 1. BEVEZETÉS 
Alulírott Stumpf Zsuzsanna (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a  személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes  adatkezelésre.  
Az Adatkezelő adatai:  
Cégnév:  Stumpf Zsuzsanna
Nyilvántartási szám:  50611564
Székhely:  3529 Miskolc, Lévay József út 25.
Adószáma:  67693656-1-25
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az Adatkezelő  adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: „szám” vagy „bejelentés folyamatban”.  
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és  európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a  technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és  lakcímadatok kezeléséről 
 • 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető  közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja  magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat  módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 
 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:  – adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  
– adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött  szerződést is – adatok feldolgozását végzi;  
– adatfelelős : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő  közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  
– adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az  adatfeldolgozóval végrehajtja;  
– adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot  – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  
– adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  – adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  – adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;  
– adatvédelmi incidens : személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
– adatzárolás : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő korlátozása céljából;  
– bűnügyi személyes adat : a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a  büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények  felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel  kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;  
– EGT-állam : az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban  részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint  az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi  szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával  azonos jogállást élvez;  
– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve  – azonosítható természetes személy;  
harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam;  
– harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;  
– hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  
kötelező szervezeti szabályozás : több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is  tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az  adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a 
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy  adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;  
– közérdekből nyilvános adat : a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek  nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből  elrendeli;  
különleges adat: 
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat; 
– nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  
– személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  
– tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;  
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 
-adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;  
-adatmegsemmisítés : az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat. 
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat; 
-közérdekű adat : az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban  meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére  vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá  nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének  módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti  felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt  adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött  szerződésekre vonatkozó adat; 
 
 1. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK  
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében  kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok  felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben és ideig kezelhető.  
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel  helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a  technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára  tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához  szükséges ideig lehessen azonosítani.  
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett  véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó  személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes  adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra  irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet  sor.  
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény  felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken  alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése  érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók  össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei  minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik  országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett  kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok  kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és  megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést  elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.  
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat  nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,  különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az  érintett a hozzájárulását nem adta meg.  
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy  a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását  vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.  
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a  szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden  olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így  különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az  adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.  
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul  adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt  nem tesz  
– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik. 
 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI 
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy  önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb  jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  
Az Adatkezelő tevékenységéhez semmilyen más Adatfeldolgozó közreműködését nem veszi  igénybe.
  
A weblap látogatóinak adatai esetében  
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más  személyes adatot nem rögzít. 
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső  szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók  követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az  egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.  
Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a „Google Analytics”végzi.
Adatvédelmi technikai megoldás leírása (pl.): az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords  hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes  jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő  weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat  nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában  szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem  tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.  
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve  megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /  Adatvédelem menüpontban érhetőek el.  
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken  olvasható:  
http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ Hírlevél (példa az adatbiztonság technikai megoldásaira)  
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (más néven VIP  tagoknak) általában havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti  ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A  hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek  kézbesítéséhez.  
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét  minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a  felhasználó felel.  
 
A weboldal üzemeltetője: Stumpf Zsuzsanna  
Hírlevélküldés részletei:  
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés  ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve  a számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)  bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (a főkönyvi  számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve), legalább 8 évig kell olvasható  formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.  
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az  adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek keretei között. 
 
 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  
A weboldal üzemeltetője:  Stumpf Zsuzsanna
Cég: Stumpf Zsuzsanna 
Székhely:  3529 Miskolc, Lévay József út 25.
Elektronikus levélcím:  stumpfzsuzsi@gmail.com
Hírlevél küldés esetében:  stumpfzsuzsi@gmail.com
Hírlevél küldés részletei:  
Hírlevél küldés a www.stumpfzsuzsanna.com történik.  
Székhely:  3529 Miskolc, Lévay József út 25.
Telefon:  +36703218373
Elektronikus levélcím: stumpfzsuzsi@gmail.com 
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés  ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti  intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak  helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását vagy törlését a  hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.  
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy  rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az  adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az  elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az  adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján,  az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása  céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  
 • az érintett személyes adatok körét, 
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett  intézkedéseket, valamint 
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása  céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok  továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok  körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló – és ennek alapján  a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás  körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb  időtartam nem állapítható meg.  
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25  napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan  tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés  állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már  megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás  kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő  helyesbíteni köteles.  
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves  – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az  adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt  a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.  
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot  adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel  az érintett jogos érdekét nem sérti.  
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)  kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása  közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás  jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak  eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő  köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az  adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni  mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik  kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)  bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az  Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése  alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági  jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás  
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.  Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost – az  adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel,  panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet  fasor 22/c.  
Telefon: 06- 1-391-1400  
Fax: 06-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: www.naih.hu 
Kelt: Budapest, 2020.11.16.